ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra Sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibarı ile yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

TANIMLAR:

Hizmet: Bu sözleşmedeki ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.

Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.

Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade eder.

Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Katılımcı: Tüketici ile aynı hizmeti alan diğer kişileri ifade eder.

Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı ifade eder.

 

MADDE 1- TARAFLAR

Bu sözleşme bir tarafta 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza E Blok NO:1/15 34360 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, Satıcı/Sağlayıcı, HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentesi Ltd.Şti (Bundan böyle His Tatil olarak anılacaktır.) ile ………………..adresinde bulunan Tüketici/Tüketiciler (Bundan böyle “Tüketici” olarak anılacaktır.) arasında yapılacaktır. Her iki tarafta belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Satıcı/Sağlayıcı ünvanı: HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd.Şti

Adres: 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza E Blok NO:1/15 34360 Şişli/İstanbul

(Varsa) Satıcı veya Sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi:

Telefon: (0850) 255 04 90

E-posta: info@histatil.com

Web sitesi: www.b2c.histatil.com 

Mersis No:

Tüketici/Tüketiciler (Katılımcı)lar

 

MADDE 2- KONU

Bu sözleşmenin konusu, Tüketici'nın HİS Tatil’e ait https://b2c.histatil.com internet sitesinden elektronik ortamda veya 0850 255 04 90 numaralı çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde Voucher üzerinde nitelikleri belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Tüketici , Madde 2 te belirtilen sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi Sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Böylelikle tüketici Ön Bilgilendirme Formu ile ilgili yönetmelik dahilindeki tüm konularda Satıcı/Sağlayıcı tarafından bilgilendirilmiştir.

 

 

MADDE 4-  ÜCRET ve ÖDEME

4.1. Satıcı veya Sağlayıcıya rezervasyon bedelinin tamamı müşteri tarafından kayıt anında ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda Tüketici kayıt tarihinden itibaren tüm rezervasyon bedelinden sorumludur. Rezervasyon bedelinin eksik ödenmesi durumunda His Tatil rezervasyonu iptal ederek, iptal nedeniyle oluşan tüm zararları Tüketici 'den talep eder. Tüketicinin bu durumu bilerek satın alma işlemini yapacağı taraflarca karşılıklı olarak kararlaştırılmıştır.

Tüketicinin satın aldığı veya rezervasyon yaptırdığı hizmette Satıcı/Sağlayıcının vakıf olabileceği herhangi bir ek maliyet oluşması durumunda Satıcı/Sağlayıcı ek maliyeti tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Ek maliyet Tüketiciye aittir. Satıcı/Sağlayıcının haberdar olduğu veya olamayacağı ek maliyetlerden Satıcı/Sağlayıcı sorumlu değildir.

4.2. Banka Kartı İle Ödeme

Sözleşmeye taraf Satıcı veya Sağlayıcı olarak His Tatil kapsamında taksitli satış yapılmamaktadır.

Tüketici’ye verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler Tüketici’nın talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına Satıcı veya Sağlayıcı tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Tüketici ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Satıcı veya Sağlayıcı’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan satışlarda uygulanacak kurlarda, nakit ödeme ile tek çekim veya taksitli çekimlerde ilgili banka kartlarındaki anlaşmalar kapsamında kur farkı oluşabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, His Tatil’in bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kredi kartıyla hizmet satın alan Tüketici erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

Tüketici kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmeti herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde Satıcı veya Sağlayıcı kredi kartından almış olduğu bedeli yine Tüketicinın kredi kartına iade edecektir. Satıcı veya Sağlayıcı’nın sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve Tüketici arasında gerçekleşir, Satıcı veya Sağlayıcı’nın herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Satıcı veya Sağlayıcının herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

 

MADDE 5- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Sorumluluk

Satıcı/Sağlayıcı, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur ve elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

Hizmetin ifasından sonra Tüketici’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Satıcı/Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici doğan zararlardan sorumludur.

5.1.1 Yurt Dışı Seyahati

Tüketici, bu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya Tüketici’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, ve herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda Mesafeli Satış Düzenleyicisi ile Acente'nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.

5.2. Sözleşmenin İfası

Sözleşme konusu hizmetin ifası için bu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı/Sağlayıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Sözleşme Tüketici tarafından ödenen tam tahsilattan sonra kurulmuş olacaktır. Satıcı/Sağlayıcı'nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen, imzalayıp geri göndermeyen Tüketici, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin kendini bağlamadığı savunmasında bulunamaz, tüm sorumluluk kendisinde olup, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Satıcı/Sağlayıcı tarafından Tüketici tarafından bildirilen mail adresine sözleşmenin gönderilmiş olması yeterli olup, Tüketici sözleşmenin kendisine gönderilmediği, sözleşmeyi okumadığı iddiasında bulunamaz. Satıcı veya Sağlayıcı olası iptal bildirimlerini, Tüketici' ye en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

5.3. Satıcı/Sağlayıcı ile Tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan bu sözleşme hükümleri ve Ön Bilgilendirme formu Tüketici tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer katılımcılar adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek mail dönüşü ile onaylanmıştır. Tüketici /Tüketiciler sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketici bu sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen tüketiciler adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici bundan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici'ye verilen ön bilgilendirme hizmeti alan diğer tüketicilere de verilmiş sayılır.

5.4. Tüketici'nin satın almış olduğu hizmetin ayıplı olmasından dolayı, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu Satıcı veya Sağlayıcı’ya ve konaklama tesisine, derhal yazılı olarak, ayıbı ispatlar belgelerle birlikte bildirmesi zorunludur. Aksi halde Tüketici ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış sayılır. Bedel iadesi yapılmaz. Tüm bedel kendisinden tahsil edilir.

5.5 Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Satıcı veya sağlayıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde Tüketiciye 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

Satıcı/Sağlayıcı’nın işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Tüketiciye yazılı olarak veya Tüketici veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

Kayıt edilen müşteri sayısının Mesafeli Satışın düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum Satıcı/Sağlayıcı veya ACENTE tarafından Tüketici’ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve Tüketici’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır

5.6. Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için Tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

5.7. Türk vatandaşları K.K.T.C.ye Yeni T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapabilmektedirler. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, Yeni T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

5.8. Tüketici'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6.2.  Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler

Tüketicinin konaklama bedeli de dahil olmak üzere ayrıca ulaşım (uçak, otobüs, tren,transfer v.b) satın alındığı taktirde ulaşım bedellerinin ve konaklama bedelinin iadesi yoktur.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ışığından düzenlenen bu sözleşmeye göre, Tüketici cayma hakkını kullanamayacağını kabul etmektedir. Tüketici, hizmeti, tüm bedelin kendisine ait olduğunu kabul ederek sözleşmeye taraf olacaktır. İlaveten His Tatil’in tedarikçiden aldığı bir hizmet için de tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.

Tüketici erken rezervasyon, özel dönem (yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklama işlemlerinden de cayamayacaktır. Ancak Tüketici 13. Madde kapsamında belirtilen şartlar dahilinde “Seyahat Güvence Paketi” satın almış ise erken rezervasyon dönemi ve Yaz fırsatları kapsamında işlem yapılabilir. Ancak, “İptal edilemez” ibaresi belirtilen fiyatlarla alınan hizmet rezervasyonlarında seyahat iptal güvence paketi misafire sunulmayacaktır. Bu ifadenin bulunduğu rezervasyonlarda rezervasyon iptali, değişikliği ve ücret iadesi yapılamaz.

 

MADDE 7- KONAKLAMA

7.1. Alıcı(lar), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

7.2.Alıcı şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak His Tatil yetkilisine bildirmek zorundadır. Tüketici tarafından bu şekilde herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan hizmetin kusurlu ifa edildiği gerekçesi ile konaklamanın devam ettiği süre zarfında tesisin terk edilmesi halinde hizmeti alıp kullanmış olduğu hususu Tüketici tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.3.Ayrıca Alıcı konakladığı tesisi, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, tesisi terk ettiğini His Tatil yetkilisine ve konakladığı tesise sebepleri ile birlikte tesisi terk ettiği gün yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Tüketici tesisi terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

7.4. Faturalar rezervasyon esnasında Alıcı tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından His Tatil sorumlu değildir.

Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Alıcı tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Alıcı tarafından tesise veya His Tatil’e ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

7.5. 10. Maddede belirtilen Mücbir sebeplere ek olarak; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar, konaklama tesisinden kaynaklı nedenler vb. haller mücbir sebep sayılıp bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı His Tatil konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Tüketici’nin tazminat hakkı yoktur.

Hava koşullarının uygun olmaması, kar yağışının olması gibi durumlar mücbir sebep teşkil etmez, iptal nedeni oluşturmaz. Alıcı konaklama yapmasa dahi tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

7.6.Oda blokajları otel tarafından yapılmakta olup, His Tatil’in müdahale imkanı bulunmamaktadır.

7.7.Standart oda rezervasyonlarında french bed veya twin bed talepleri otellere bildirilmekte, ancak dönemsel yoğunluğu dikkate alınarak müsaitlik durumu Otel yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Üç kişilik konaklamalarda sofa bed (açılır kapanır yatak) verilmektedir. Çocuklu misafirler için bebek yatağı garantisi verilmemektedir. Rezervasyon esnasında Otel'e not olarak iletilmekte ve otelin müsaitliğine göre talep karşılanabilmektedir. His Tatil’in bir sorumluluğu yoktur.

7.8.Otel'in açılış ve kapanış tarihleri otel yönetimi tarafından belirlenmektedir. Olası bir gecikme veya erken kapanma gibi durumlarda sunulacak alternatifler Otel'in inisiyatifindedir.

7.9. İptal ve değişiklik talebi durumunda His Tatil’in sorumluluğu bunu Otel'e iletmekle sınırlıdır. Otel'den gelen bilgi ve onay doğrultusunda işlem yapılabilmektedir.

Alıcı tarafından uygunsuz hava koşulları, yol durumu vs. herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması durumunda otelin onayı ve kuralları doğrultusunda işlem yapılabilir.

Bayram, sömestr, fuar, kongre, yılbaşı v.s. özel dönemlerde oteller tarafından herhangi bir iptal işlemi kabul edilmemekte ve tüm konaklama bedeline konaklamama cezası uygulanmaktadır. Alıcı tüm bedeli ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle iade veya tazminat vs. hakkı bulunmamaktadır.

Otel değişikliği talepleri kabul edilmemekle birlikte, His Tatil ve/veya otel tarafından uygun bulunması halinde o günün koşullarındaki otel fiyatları geçerli olmaktadır.

Otelin dönemsel olarak veya kendi inisiyatifi ile uygulamaya soktuğu konsept değişikliklerine His Tatil’in müdahale hakkı bulunmamakta olup, tamamen otelin kendi inisiyatifindedir.

Otellerde misafirlerin hizmetine sunulan ücretli ve ücretsiz aktiviteler, otel yetkilileri tarafından belirlenmektedir. His Tatil’in herhangi bir müdahalesi yoktur.

Bilgi verilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler veya fiyatlar rezervasyon anına kadar eğişiklik arz edebilir. Rezervasyon anındaki bilgi ve fiyatlar geçerlidir.

Oteller giriş çık saatleri tamamen otelin müsaitliğine bağlıdır. His Tatil olarak müdahalemiz veya yaptırım hakkımız bulunmadığından, giriş çıkış saatleri konusunda garanti verilememektedir.

Alıcı satın aldığı ürünle ilgili tüm bilgilerin kendisine verildiğini, kendisine bir örneği teslim edilen bu sözleşmeyi okuduğunu ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır

His Tatil kendisinden herhangi bir hizmet satın alan Alıcı/Alıcı’larin vereceği, e-mail, GSM numarası, adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Alıcı His Tatil’in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.

Alıcı(lar) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. His Tatil, Tüketici’ye bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden kendisine ait kurumsal elektronik iletişim adresi olan www.paketle.com mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla kendisine bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

MADDE 8  – ULAŞIM

8.1. Uçak

8.1.1 Uçak’a binmeden önce havayolu kontuarında kayıt işlemi (check-in) tüketici tarafından yapılmak zorundadır. Tüketicinin en az uçuştan 3 saat önce hava alanında ilgili hava yolu kontuarına giderek ya da ilgili hava yolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak kayıt( check-in ) işlemlerini yapmaları, kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (biniş kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Zamanında kayıt (check-in) işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan tüketici uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Yolcular yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile hava alanında hazır bulunmak zorundadırlar. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen isim, doğum tarihleri gibi bilgilerden tüketiciler sorumludur. Bu durum check-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. His Tatil’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.1.2. Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile His Tatil sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. His Tatil’in başka uygulama yapmasına imkan bulunmamaktadır.

8.1.3 Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

8.1.4 His Tatil havayolu ile Tüketici arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü'ne tabidir. Tüketici saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki His Tatil bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce His Tatil’i arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.

8.1.5 Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olduğunu, His Tatil’in sorumluluğu olmadığı açık bir şekilde Tüketici tarafından kabul edilmiştir.

8.1.6 Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, His Tatil bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, Tüketicinin bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir.  Havayolu şirketinin iptal ve değişiklik taleplerini kabul etmemesi durumunda değişiklik ve bilet bedeli iadesi yapılamaz. Tüketici bu durumu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Aynı şekilde grup kesilen biletlerde de iptal ve iade hakkı bulunmamaktadır

8.1.7 28-35(dahil) hafta arası hamile yolcular için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcuların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28–32 (dahil) haftadır.

8.1.8 Evcil hayvanlar ile seyahatiniz esnasında kullanılan taşıyıcıların (uçak, otobüs, tren vb.) kuralları dahilinde küçük dostlarımızı seyahate dahil edebileceğimizi unutmayalım! Seyahatiniz öncesinde kullanılan taşıyıcının kurallarını araştırmanızı tavsiye ederiz.

8.1.9 Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, His Tatil’in daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

8.1.10 Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.

8.1.11 Her bilet kendi bulunduğu sınıfın hava yolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon Sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda hava yolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Yolcu tüm bu bilgileri ilgili hava yolu ile görüşerek temin edebilir.

8.1.12 Yolcunun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden His Tatil sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir.

8.1.13 Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı hava alanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile yolcunun uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal-değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı overbook (fazla yolcu) nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumunda His Tatil’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek over sorunlarını önleyebilmek için misafirlerimizin online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir. Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun tüketici tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır.

8.1.14 Gereksiniminiz dahilinde tekerlekli sandalye talebinizi uçuştan 24 saat önce acentemizden talep edebilirsiniz. Uçuşların ve hava limanının müsaitliği doğrultusunda talebinizin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz.

8.2. Uçaklı Turlar İçin Transfer Bilgileri

8.2.1.-Transfer hizmetleri ürün tipine göre değişkenlik gösterecek olup, katılımcının vardığı hava alanı ile rezervasyon yaptığı otel veya His Tatil tarafından belirtilen Özel yer arasında ya da bulunduğu otel (yer bildiriminden)  bölgedeki hava alanına gerçekleştirilen ulaşımını kapsamaktadır.

8.2.2-Ekonomik transferler kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği ve birden fazla yolcunun birlikte kullandığı transfer hizmetidir.

8.2.3-Transfer hizmeti verilecek olan alanda katılımcılar His Tatil tabelası ya da deski ile karşılanır, katılımcı ismi ile karşılama yapılmaz.

8.2.4-Özel transfer hizmeti kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği rezervasyonda bulunan kişilere özel ve farklı rezervasyon ya da kişilerle birleştirilmeyen transfer hizmetidir.

8.2.5-Ekonomik transfer saatleri uçak saatlerine göre farklı hava yollarının yakın varış saatleri göz edilerek düzenlenmektedir. Bu nedenle katılımcı iniş saatinden itibaren 1 saate kadar diğer katılımcıları bekleme ihtimalini kabul etmiş sayılır.

8.2.6-Birden fazla katılımcı ile yapılan ekonomik transfer işleminde alandan hareketten itibaren farklı otellere yerleşecek olan katılımcılar uygun güzergâh doğrultusunda sırası ile otellerine ulaştırılır.

8.2.7-Uçuşunda gerçekleşen rötar nedeni ile ekonomik transfer saatini kaçırmış olan katılımcılar en yakın bir sonraki ekonomik transfer saatini beklemek durumundadır.

8.2.8-Özel transfer hizmeti alan katılımcılar için maksimum bekleme süresi 2 saattir. 2 saatten fazla gecikmeler için transfer hizmeti iptal edilmiş sayılır ve iade edilemez.

8.2.9-Transfer hizmetinde 48 saat kalaya kadar gelen taleplerde iptal iade ya da değişiklik yapılabilmektedir

8.2.10-Son dakika uçuşunu gerçekleştiremeyen ya da uçuş iptalini geçerli süre içerisinde bildirmeyen katılımcıların transfer hizmetleri iptal-iade edilemez, farklı bir saatteki uçak ile yeni bir ulaşım aldıklarında transfer hizmetlerinde değişiklik sağlanamaz. Otelden alana gerçekleştirilen transferler için son dakika iptal iade ya da değişiklik yapılamaz.

8.2.11-Otelden alana gerçekleştirilecek transfer hizmeti için transfer gününden bir gün önce His Tatil bölge yetkilileri tarafından misare kesin saat bilgisi iletilmektedir.

8.2.12-Otelden alana gerçekleştirilecek ekonomik transferlerde katılımcıların otellerinden alınacakları saatler beraber hizmet alacakları farklı otellerdeki diğer katılımcıların güzergahları, hava yolu koşulları gereği uçuştan önce alanda olunması gereken saat dilimi ve yol koşulları dikkate alınarak belirlenir.

8.2.13-Katılımcılar transfer araçlarındaki seyahatleri süresince karayolları taşımacılık kanununa bağlı olarak emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür.

8.2.14-Transfer aracında unutulan ya da kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan His Tatil sorumlu tutulamaz.

8.2.15-Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı veya erişilebilir araç tercihini rezervasyon aşamasında ilgili personele bildirmesi gerekmektedir. Rezervasyon aşamasında bilgi verilmemesi durumunda His Tatilun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınırlandırılır. Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. Otobüsler: (25 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır)  *Mercedes Travego/Tourismo   *NEOPLAN Cityliner/Tourliner -*Temsa Sar/Maraton *Man Fortuna Midibusler: (17 - 24 Kişi Sayılarında Kullanılır) *Isuzu Turkuaz , *Otokar Mega  Minibusler: ( 16’ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) *Vw Volt , *Mercedes Sprinter

8.3. Otobüs

8.3.1 Otobüslü turlarda aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir.

Otobüs Modelleri: Mercedes Travego, Tourismo, Man NeoplanCityLiner, Setra, Mitsubishi Safir, Man Fortuna Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir. His Tatil belirlediği güzergah üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir.

8.3.2. His Tatil otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Misafirlerin belirtilen kalkış noktalarında belirtilen tarihte ve kalkış saatinden 15 dakika önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir.

8.3.3. His Tatil otobüs ulaşımları için hiçbir misafire koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisinden gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez.

8.3.4. Yolculuk süresinde tüketici Karayolları Taşımacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat kurallarına uygun davranmak, emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür. Bundan kaynaklı cezalar ilgili Tüketiciden tahsil edilir.

8.3.5. Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar misafirler tarafından dikkate alınmak zorundadır.

8.3.6. Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez.

8.3.7. Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır. Tüketici biniş yaptıkları noktadan iniş yapabilirler.

8.3.8. Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan His Tatil sorumlu tutulamaz. Tüketici kıymetli eşya taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.

8.3.9. Tüketici taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Tüketici trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz.

8.3.10. Kültür turlarında paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir.

MADDE 9- ÇAĞRI MERKEZİ

Çağrı Merkezi ile yapılan telefonda satışlarda ön bilgiler satışı gerçekleştiren temsilci tarafından ödeme aşamasından önce Tüketiciye sözlü olarak iletilir ve sözlü onayı alındıktan sonra ödeme işlemi yapılır. Yapılan bu sözlü onay süreci çağrı merkezi sistemi ses kayıtlarında saklanmaktadır.

MADDE 10- MÜCBİR SEBEP

Satıcı/Sağlayıcı gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun Tüketici'ye en kısa sürede bildirmesi gerekir. Satıcı/Sağlayıcının kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan durumlarda Tüketici'nin tazminat hakkı yoktur. Tüketici’ye, kullanmadığı tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir.

 Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle Tüketici sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde Satıcı veya Sağlayıcı bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde Tüketici iptal talebinde bulunduğu takdirde, Satıcı veya Sağlayıcı hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli Tüketici’ye iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 11- GİZLİLİK

Tüketici tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı Veya Sağlayıcı'ya Bildirdiği Bilgiler Satıcı Veya Sağlayıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı veya Sağlayıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirme Tüketici’ye yapılmış olup, KVKK kapsamında gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde Satıcı/ Sağlayıcı tarafından alınmıştır.

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukukudur. Sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; İstanbul Mahkemesi ve icra daireleridir.

MADDE 13- GÜVENCE PAKETİ (Yurtiçi, Kültür Turları ve K.K.T.C.)

Yurtiçi İptal Güvence Paketi dahil olan rezervasyonlar Erken Rezervasyon ürünlerinde minimum 3, maksimum 14 gece yapılan rezervasyonlar için geçerlidir.

Yaz Fırsat Kampanyası ürünlerinde ise yine minimum 3, maksimum 14 gece yapılan rezervasyonlar için geçerli olup ayrıca rezervasyonun tesise girişten en az 30 gün önce yapılmış olması gerekmektedir.

Poliçe ile ilgili uygulanacak genel şartlar:

1-İptal Güvence paketi satın alan Tüketiciler tesise giriş gününe 72 saat kalaya kadar koşulsuz ve kesinti yapılmadan rezervasyonlarını iptal edebilirler.

2-İptal Güvence Paketi aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün iptal güvence paketi kapsamında iptal edilir, talep edilen yeni tarih, ürün ya da isimler için günün koşullarından yeni rezervasyon açılarak işlem yapılır.

3-İptal güvence paketi rezervasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde ücreti karşılığında yapılmaktadır. 8. Gün ve sonrası için iptal güvence paketi alınamaz.

4-İptal talebine karşılık yapılacak olan iadelerde tahsil edilen iptal güvence paketi prim tutarı iade edilemez ya da satılan iptal güvence paketi iptal edilemez.

5-Otel/Tur konaklaması ile birlikte yapılan (promosyon ve ekosınıf dahil)  tüm havayolu bilet rezervasyonları iptal güvence paketi kapsamı dışında olup ilgili havayolu firmasının iptal koşulları ve uygulamaları geçerlidir. İptal güvence paketi ücretlendirmesinde uçak ve/ veya otobüs ulaşım tutarı hariç konaklama ve/veya diğer hizmetler tutarı baz alınarak iptal güvence paketi ücreti tahsil edilir. İptal güvence paketi uygulamasında uçak/otobüs ulaşım bedeli hariç tutulur.

7- Seyahat İptal güvence paketi uygulaması 2019 yılı yurtiçi otel konaklamaları, yurtiçi kültür turları ve Kıbrıs otel konaklamalarında belirlenen kampanyalı tesis ve turlarda geçerlidir. Yurtdışı otel rezervasyonu uygulamalarında Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi satın alındığı takdirde kapsamları geçerli olacaktır.

Aşağıdaki hal ve koşullar İptal güvence paketi kapsamı dışında tutulacaktır:

Savaş, İç Savaş, savaş benzeri olaylar, iç ayaklanmalar, birkaç ülkeye yayılan salgın hastalıklar, nükleer enerji veya diğer iyonlaştırıcı radyasyon, grevler ve diğer endüstriyel eylem biçimleri, el koyma, terör, salgın hastalıklar ve bir doğal afetle ilgili olaylar nedeniyle meydana gelen zarar ve hasarlar.

 

12 punto olarak düzenlenen bu sözleşmeyi, kendim ve adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (Sözleşme ile birlikte Rezervasyon Kayıt Belgesi (voucher) Tüketiciye veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Satış Yönetmeliği çerçevesinde bu sözleşme konusu satın aldığım paket kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve satış sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, benimle beraber rezervasyon yaptıran diğer katılımcılar  tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

 

 

Send Whatsapp Message